Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

mailhook.hu hírlevél küldő rendszer használatához
Érvényes 2024. február 28-tól
Változat: 2.0
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a lentebb megjelölt Szolgáltató által üzemeltetett mailhook.hu hírlevélküldő rendszer használatával kapcsolatos szerződési feltételeket tartalmazza.
 
Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában elérhető, (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, elfogadása a mailhook.hu weboldal megrendelési folyamatában megfelelő párbeszédpaneljén, illetve ráutaló magatartással, azaz a Szolgáltatás igénybevételével történik.
 
A Szolgáltatás igénybevételének feltételeire a Szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF vonatkozik.
 
Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.
 
A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Fizetős csomag választása a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget von maga után.
 
Szolgáltató adatai
Név: Virtualcom Business Kft. 
Székhely: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.
Adószám: 12424643-2-03
Ügyvezető: Bíró Zsolt
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-133340
E-mail: info@vbusiness.hu
Tel: +36/21/2000-991
 
Alapfogalmak
Érdeklődő: a mailhook.hu honlapon böngésző felhasználó.
Regisztrált felhasználó: a mailhook.hu honlapra ingyenesen regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
Előfizető: a mailhook.hu honlapra regisztrált cselekvőképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki előfizetett a hírlevélküldő szolgáltatásra.
Felhasználó: az Előfizető, a Regisztrált tag vagy bármely más személy, aki egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.
Szolgáltatás: a weboldalon keresztül a nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges tartalom és hozzáférés biztosítása a Felhasználó számára.
Szolgáltatási díj: a szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként megfizetendő mindenkori aktuális díjszabás szerinti összeg.
 
Alapvető rendelkezések, jogszabályok
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.),
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Ekt.),
- 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
- 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1. Általános szerződési feltételek alapvetése és hatálya

1.1. Általános Szerződési Feltételek hatálya
1.1.1. Időbeli hatály: A jelen szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályosak, és határozatlan időre szólnak.
1.1.2. Felhasználók a weboldal használatával elismerik, hogy megismerték és megértették az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá tudomásul veszik, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
1.1.3. Személyi hatály: Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval bármely, a jelen ÁSZF-ben szabályozott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő, csatlakozó szervezetre (a továbbiakban: Igénybe vevő), valamint a Szolgáltatást ügyfélként használó gazdálkodó szervezetre, valamint a Szolgáltatást használó természetes személy ügyfélre és gazdálkodó szervezet ügyintézőjére (a továbbiakban: Felhasználó).
1.1.4. Az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, illetve természetes személyek közötti szerződéses jogviszonyokra az Európai Parlament és a Tanács a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelete vonatkozik. Eszerint a feleknek jogukban áll a szerződés megkötésekor szabadon megválasztani, hogy mely jogot kívánják alkalmazni a szerződéses viszonyukra. A Felek a jelen ÁSZF-el elfogadják, hogy a magyar jogot és a magyar nyelvű ÁSZF-et ismerik el a jogválasztással.
 
1.2. Az ÁSZF módosítása és a módosítás hatálybalépése
1.2.1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi, és erre a Felhasználó figyelmét felhívja.
1.2.2. Az Egyedi Szerződésekre a szolgáltatás megrendelésekor hatályos ÁSZF feltételei vonatkoznak.
1.2.3. A folyamatban lévő Egyedi Szerződésekre vonatkozóan a módosított ÁSZF rendelkezései akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadja. A módosítást követő első belépéskor Szolgáltató felajánlja a módosított ÁSZF elolvasását Felhasználónak, és kéri annak elfogadását.
1.2.4. Fogyasztónak nem minősülő Felhasználó a jelen szerződési feltételek elfogadásával elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket további következmények nélkül. A módosított rendelkezések a vele történt közléssel lépnek hatályba.
1.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó felé a folyamatban lévő Egyedi Szerződésekre vonatkozóan a módosított ÁSZF rendelkezései akkor lépnek hatályba, ha a Felhasználó a módosított feltételeket elfogadja. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, akkor az Egyedi Szerződés megszűnik és a Felek az addig teljesített szolgáltatások arányában elszámolnak egymással.
1.3. Általános Szerződési Feltételek megismerése, kapcsolattartás
1.3.1. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
1.3.2. Amennyiben a Felhasználónknak a jelen ÁSZF rendelkezéseivel vagy a weboldal használatával, működésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, írja meg az info@mailhook.hu email címre. Kérdésére a Szolgáltató 8 munkanapon belül válaszol.

2. A Szerződés létrejötte, a Felhasználók jogai és kötelezettségei

2.1. Alapfeltételek
2.1.1. A Szerződés létrejötte előtt a Szolgáltató a Csomagok elnevezésű felületen keresztül tájékoztatja a Felhasználót a szolgáltatás tartalmáról. A csomagok közötti különbségek bizonyos korlátozásokhoz vannak kötve (például: feliratkozottak száma, címlisták száma, tárhely mérete stb.) A csomagok közötti különbség a kezelt adatok nagyságától függ.
2.1.2. A Felhasználó a mailhook.hu szolgáltatásainak igénybevételére jogosító Szerződést az csomag megrendelését biztosító űrlap kitöltésével elektronikus úton, magyar nyelven köti meg. A regisztráció első lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő csomagot. A szolgáltatás igénybevételének további feltétele a regisztráció, az annak nyomán létrehozott felhasználói fiókkal válik lehetővé a Felhasználó számára a szolgáltatáshoz való egyedi hozzáférés biztosítása. Az Szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta.
2.1.3. A regisztráció során a következő lépéseket kell megtenni:
2.1.4. A csomagválasztást követően a megfelelő előfizetési időszakot kell kiválasztani: havi, fél éves, éves.
2.1.5. A következő felületen az Alapadatok megadása történik (Név/cégnév, E-mail, Telefonszám).
2.1.6. Ugyanezen a felületen szükséges megadni a Számlázási adatokat. Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő stb.) történő előfizetés esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig az előfizető adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.
2.1.7. Ugyanitt kell meghatározni a Fizetési módot, mely lehet Előre utalás, vagy Online bankkártyás fizetés.
2.1.8. A megrendelés kiegészíthető egy megjegyzéssel is.
2.1.9. Az adatok megadását követően a továbblépéshez szükséges az Adatkezelési tájékoztató szerinti hozzájárulást kifejezetten megadni, illetve jelen szerződési feltételek elfogadását is kifejezni.
2.1.10. A megrendelés tételeit, annak árát összesítve, végösszegként megjeleníti a rendszer.
2.1.11. Abban az esetben, ha mégsem ezt a csomagot szeretné választani a Felhasználó, akkor a „Mégsem ezt a csomagot választom” gomb megnyomásával másik csomag megrendelését indíthatja el.
2.1.12. Véglegesítés: ezt követően a „Tovább, adatok ellenőrzése” gombra kattintva összegzett adatokat még felülvizsgálhatja a Felhasználó. Visszalépési lehetőséget itt is biztosít a rendszer.
2.1.13. Vásárlás véglegesítése gombra való kattintással a megrendelés lezárul.
2.1.14. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő, illetve online fizetés esetén a fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel).
2.1.15. A Szolgáltató a szolgáltatási díj bankszámlájára való beérkezését követő 24 órán belül biztosítja Felhasználó számára a megvásárolt szolgáltatást. Az erről szóló értesítés Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre a digitális szolgáltatás megvásárlására vonatkozó szerződés.
2.1.16. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.
2.1.17. Előfizetés esetén a Felhasználónak lehetősége van az előfizetés lemondására, amelyet kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján. Az előfizetés lemondása mindig a folyó előfizetett időszak végére szól.
2.2. Megrendelést követő fiók törlésének lehetősége
2.2.1. A Felhasználó megrendelését követően küldött, a felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül, mely a folyó előfizetett időszak végére érvényes.
2.2.2. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a szolgáltatáscsomagért fizetett összeget, függetlenül attól, hogy a folyó előfizetett időszakból még mennyi van hátra.
2.2.3. A felhasználói fiók törlésével megszűnik Felhasználó hozzáférési joga az általa megrendelt szolgáltatáscsomaghoz.
2.2.4. Amennyiben a Felhasználó a fiók törlését kezdeményezi, a Szolgáltatónak kötelessége a Felhasználó által feltöltött címlistákat és az abban szereplő adatokat az adatbázisából törölni, vagy anonimizálni. Ennek tényéről a Szolgáltató előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Felhasználót.
2.3. Teljesítés előtti törlési kérelem lehetősége
2.3.1. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés (egyedi hozzáférés biztosítása) előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.
2.4. A megrendelés utólagos korrigálása
2.4.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.
2.4.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul az előfizetéses szerződés.
2.4.3. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.
2.5. A megrendelés során megadott adatok szavatossága
2.5.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelő űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a Szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak, és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza. Amennyiben harmadik félnek kára származik abból, hogy a Felhasználó a megrendelés során valótlan adatokat adott meg, Felhasználó köteles viselni ennek mindent következményét, Szolgáltató minden és bármely ezzel kapcsolatos felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizárja.

3. Szolgáltatás meghatározása

3.1.1. A mailhook.hu hírlevél küldő (továbbiakban Szoftver) ASP szolgáltatásként  biztosítja a Szolgáltató, amelyben a felhasználók saját felhasználói hozzáféréssel tudják hírleveleiket megszerkeszteni, kiküldeni és nyomon követni.

4. Felhasználási feltételek

4.1.1. Igénybevétel feltételei
4.1.2. A Szoftver felhasználói névvel és jelszóval védett felületen elérhető szerződött Felhasználók részére a szerzői jogok és a hatályos törvények betartása mellett.
4.1.3. A szolgáltatás web-alapú, így böngésző szoftveren keresztül érhető el.
4.1.4. A szolgáltatás elérhető az alábbi címen: http://mailhook.hu
 
4.2. Bejelentkezés feltételei
4.2.1. A Szoftver használatához az alábbi feltételek szükségesek:
Szélessávú internetkapcsolat
Windows Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+ vagy kompatibilis internet böngésző és a futtatására alkalmas számítógép
A böngészőben a cookie-k és a JavaScript engedélyezve
Aktív felhasználónév és jelszó
Bejelentkezésnél használt felhasználónévvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet. A Szoftverhez új munkatársaknak hozzáférést kizárólag a Szolgáltató adhat.

5. Üzemeltetés, Rendelkezésre állás

5.1. Üzemeltetés
5.1.1. Az online szolgáltatásként bérelhető (ASP) Szoftver rendszeres szolgáltatási díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, korlátlan számú belépést a Szoftverbe, ügyfélszolgálati segítséget 2 munkanapon belül e-mailes ügyfélszolgálaton keresztül, valamint munkaidőben telefonos elérhetőséget.
5.2. Rendelkezésre állás
5.2.1. Szolgáltató 99.6%-os rendelkezésre állást biztosít. A tervezett karbantartások a rendelkezésre állási időbe nem számítanak bele. Szolgáltató egy naptári hónapban maximum 2x4 óra tervezett karbantartást végezhet, ezeket lehetőség szerint kis forgalmú, éjszakai időpontban végzi el, hogy a Felhasználó tevékenységét a lehető legcsekélyebb mértékben zavarja.
5.2.2. Tervezett hosszabb leállás, vagy kritikus időpontban történő, leállással járó tervezett karbantartás esetén a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Felhasználót.

6. Garancia és felelősségvállalás

6.1. Garancia
6.1.1. A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis.
6.2. Felelősségvállalás
6.2.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal információ- vagy adatvesztésért, illetve egyéb közvetett vagy közvetlen károsodásért (ideértve az üzleti haszon elmaradását, üzleti tevékenység félbeszakadását, üzleti információk elvesztését, vagy egyéb anyagi veszteségekből fakadó károkat), amely a szoftver használatából vagy nem használhatóságából ered, még abban az esetben sem, ha a Szolgáltatót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Szolgáltató jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb a szoftver 3 havi bérleti díj összeghatárig terjed ki. 
6.3. Szolgáltató kártérítési felelőssége
6.3.1. A Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott előnyökre, illetve a díj nagyságára tekintettel kártérítési felelősséget legfeljebb 3 (azaz három) havi díjnak megfelelő összeg erejéig vállal.
6.3.2. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom és a kiküldött e-mailek tartalmáért.
6.3.3. Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által a címlistákba betöltött email címek helyességéért, származásáért, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségekért.
6.4. Felhasználó kártérítési felelőssége
6.4.1. Felhasználó jogosult saját címlistát importálni, illetve a szoftver segítségével saját címlistát építeni, de nem importálhat vásárolt címlistát. Vásárolt címlista használata a szerződés azonnali felmondását és az okozott kár Felhasználóra történő áthárítását vonja maga után.
6.4.2. Vásárolt címlista betöltése esetén a Felhasználónak, mint adatkezelőnek a felelőssége, hogy azt hatályos jogszabályok betartása mellett kezelje.
6.4.3. Jogos érdek mentén történő adatkezelés esetén a Felhasználó köteles megfelelő dokumentációval alátámasztani az adatkezelés jogosságát. Ennek hiányában az adatkezelés jogellenes. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által Jogos érdek mentén történő adatkezelésekből eredő károkért.
6.4.4. Felhasználó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a kéretlen levelek kapcsán alkotott hatályos jogszabályokat ismeri és betartja, valamint kijelenti, hogy nem tervez kéretlen leveleket küldeni a Szoftverrel. Elismeri továbbá, hogy címlistája legális. Szolgáltató nem vállal felelősséget kéretlen levél továbbításának következménye kapcsán. Szolgáltató minden kéretlen levél kézbesítéséből eredő probléma jogi/nem jogi következményeit Felhasználóra hárítja át. Felhasználó nem használhatja a Szoftvert olyan levelek küldésére adatok gyűjtésére, ami másokat sérthet, különös tekintettel erőszak, pornográfia, valamint faji, nemi, politikai, vallási vagy egyéb hozzátartozással kapcsolatos kirekesztő nézeteket hangoztat.) Tilos a küldött levelekkel az olvasók megtévesztése, elítélhető befolyásolása.
6.4.5. Felhasználó a Szoftverbe történő belépéshez szükséges jelszót köteles bizalmasan kezelni, hogy Szoftverhez más illetéktelen személy ne férjen hozzá. Ilyen problémából eredő károkért (adatvesztés/adatlopás/SPAM küldés) a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

7. Díjak

A Szoftver díjmentesen és díjfizetés ellenében is használható.
 
7.1. Díjmentes használat
7.1.1. Díjmentes használat korlátozásai:
A hírlevél feliratkozók maximális száma 100 lehet
Az egy naptári hónapban kiküldött e-mailek maximális száma 1000 lehet
Egyetlen címlista hozható létre
Egyetlen felhasználói fiók hozható létre ügyfelenként
10MB média tárterület áll rendelkezésre
Az díjmentes szolgáltatást 60 napig lehet használni
7.1.2. Amennyiben a Szoftvert Felhasználó díjmentesen használja, köteles a generált feliratkozó űrlapon a Szoftverre mutató linket változatlan formában és tartalommal megjeleníteni honlapján. Díjmentes használat esetén Felhasználó köteles tűrni továbbá, hogy a kiküldött hírlevelek végén Szolgáltató egy Reklámmondatot egy linkkel elhelyezhet. Erről Felhasználó köteles az e-mail címlistája feliratkozóit értesíteni.
7.1.3. A hibás email címekre történő kiküldés esetén a szolgáltatónak jogában áll a visszapattanó leveleket a felhasználó email címére továbbítani. A visszapattanó levelek továbbítása a küldési keret terhére történik.
7.1.4. A díjmentes szolgáltatás lejárati határideje előtt 7 nappal, 1 nappal, illetve a lejárat napján automatikus üzenetet kap a Felhasználó.
7.1.5. Abban az esetben, ha a díjmentes szolgáltatás határideje lejárt és a Felhasználó nem váltott díjfizetéses szolgáltatásra, akkor a díjmentes szolgáltatás határidejét követő naptól a szolgáltatást nem veheti igénybe. Jelen szerződés felmondásra kerül, a Szolgáltató a Felhasználó adatait, hozzáférését, címlistáját, és a címlistákban lévő email címeket törli. A díjmentes időszak alatt kiküldött emailekben szereplő személyes adatokat anonimizálja. Lásd: Felmondás.
7.1.6. A díjmentes szolgáltatás lejárata után az adatok nem visszaállíthatók, a Felhasználó csak újabb regisztrációval tudja a szolgáltatást igénye venni.
7.2. Díjfizetéses használat
7.2.1. A Szolgáltatási díj mértékét és a szolgáltatás időtartamát a kiválasztott előfizetési időszak határozza meg. Az előfizetési időszak lehet havi, fél éves vagy éves. Az előfizetési időszak kezdete a díjfizetés teljesítésekor indul. Az előfizetés vége a díjfizetési időszak szerint:
havi időszak esetén: a díjfizetést követő naptári hónap, díjfizetéssel megegyező napja,
fél éves időszak esetén: a díjfizetést követő hatodik hónap, díjfizetéssel megegyező napja,
egy éves időszak esetén: a díjfizetést követő egy évvel későbbi, ugyanazon elnevezésű hónap megegyező napja.
7.2.2. A rendszeres Szolgáltatási díj az igénybe vett hírlevél küldő csomag függvénye. A pontos díjat és az esetleges egyedi megállapodás részleteit minden esetben a szerződés tartalmazza. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Szoftverbe bejelentkezni. A Szoftverbe egy felhasználóval csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön felhasználó (hozzáférési jogosultság) létrehozása és használata szükséges. Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani.
7.2.3. A Szolgáltatási díj megfizetése esetén a Felhasználó a Szoftver használatára jogosult, a csomaghoz tartozó időszak végéig.
7.3. Ismétlődő díjfizetéssel kapcsolatos értesítések
7.3.1. A Szolgáltatási időszak határideje előtt 5 nappal a rendszer automatikus értesítést küld a Felhasználónak email formájában. Az üzenet Díjbekérő tárgy mezővel rendelkezik és a Szolgáltatási díj ismételt megfizetésével kapcsolatos információkat tartalmazza.
7.3.2. A Szolgáltatási időszak határideje előtt 1 nappal a rendszer ismételten automatikus értesítést küld a Felhasználónak email formájában. Az üzenet Díjbekérő tárgy mezővel rendelkezik és a Szolgáltatási díj ismételt megfizetésével kapcsolatos információkat tartalmazza.
7.4. Átutalás
7.4.1. A Felhasználó a Szolgáltatás díját a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.
7.5. Online fizetés
7.5.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.
Ügyfélszolgálat: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/).
Barion Payment Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Tel.: +36 1 464 70 99
E-mail: hello@barion.com
Adószám: 25353192-2-43
Engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
 
7.5.2. Bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion Payment Zrt. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a szolgáltatás ellenértékével.
7.5.3. Amennyiben nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Rendszerünk oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a mailhook.hu oldalra, a fizetés sikertelennek minősül.
7.5.4. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérem, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.
7.5.5. A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.
7.5.6. Az online bankkártyás fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.
7.6. Késedelmes fizetés esete
7.6.1. A Szolgáltatási időszak határideje után 1 nappal a rendszer ismételten automatikus értesítést küld a Felhasználónak email formájában. Az üzenet Díjbekérő tárgy mezővel rendelkezik és a Szolgáltatási díj ismételt megfizetésével kapcsolatos információkat tartalmazza. Ezen kívül felhívja a figyelmet arra, hogy a Szolgáltatási díj kifizetése késedelmes, ezért a Felhasználó igyekezzen mihamarabb rendezni a kifizetést.
7.6.2. A Szolgáltatási időszak határideje után 5 nappal a rendszer ismételten automatikus értesítést küld a Felhasználónak email formájában. Az üzenet Díjbekérő tárgy mezővel rendelkezik és a Szolgáltatási díj ismételt megfizetésével kapcsolatos információkat tartalmazza. Ezen kívül felhívja a figyelmet arra, hogy a Szolgáltatási díj kifizetése késedelmes, ezért a Felhasználó igyekezzen mihamarabb rendezni a kifizetést.
7.6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejárta után 15 nappal a szolgáltatást korlátozza, a hozzáférési lehetőségeket szüneteltesse. A számla fizetési határidejének lejárta után 45 nappal a szerződés felmondásra kerül. A fizetési határidőt követő 16. napon a rendszer automatikusan Ingyenes csomagra váltja át a csomagot, melyre az Ingyenes csomagban meghatározott korlátozások érvényesek. A Szoftver Szolgáltatási díja a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendő.
7.6.4. Az ingyenes csomag határidejének lejártával a szerződés a Felek között megszűnik. Lásd: Felmondás.
7.6.5. Felhasználó kérésére történő felfüggesztés esetén a már megkezdett hónap is számlázásra kerül, pénzvisszafizetésre nincs lehetőség.
 
7.7. Szolgáltatás szüneteltetésnek kérése
7.7.1. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az igénybe vett szolgáltatást szüneteltesse. Erről írásban köteles értesíteni a Szolgáltatót.
7.7.2. Szüneteltetés esetén a Felhasználónak jeleznie kell a szüneteltetés okát, és kezdeti idejét és időtartamát, vagy végső dátumát.
7.7.3. A szüneteltetés tényét és idejét megfelelő indoklás esetén a Szolgáltatónak kötelessége tudomásul venni. A szüneteltetés a Felek által meghatározott időponttól kell, hogy kezdődjön és a végső dátumig kell, hogy tartson.
7.7.4. A szüneteltetés időszakában az alábbi funkciók biztosítottak maradnak:
Az adminisztrációs felületre történő bejelentkezés engedélyezett marad.
Ha van hírlevél feliratkozó űrlap valamelyik címlistához, akkor a feliratkozások működőképesek maradnak.
Az addig előfizetett csomag szerinti feliratkozók száma megmarad.
A meglévő címlistákat lehet karbantartani.
7.7.5. A szüneteltetés időszakában a Felhasználói fiók aktív marad, de korlátozások lépnek életbe:
Nincs lehetőség hírlevelet létrehozni.
Nincs lehetőség hírlevelet küldeni.
Nincs lehetőség címlistát létrehozni.
7.7.6. A szüneteltetés idejére a Szolgáltató jogosult havonta nettó 1.500,- Ft fenntartási díjat felszámolni a Felhasználó terhére.
7.8. Csomagváltás
7.8.1. A Felhasználónak joga van bármikor előfizetési csomagot váltani.
7.8.2. A csomagváltási igény benyújtása lehetséges email formájában, vagy az adminisztrációs felületen az Infopult felületén az Előfizetés információit tartalmazó dobozban található Csomagváltás gomb megnyomásával.
7.8.3. A csomagváltásról a Szolgáltató értesítést kap a rendszertől. Egy írásos, vagy telefonon történő egyeztetés pozitív visszajelzését követően a csomagváltást a Szolgáltató elvégzi. A csomagváltásról és a csomag fordulónapjának időpontjáról a Felhasználót a Szolgáltató írásban (email) értesíti.
7.8.4. Kisebb csomagra történő vásárlás esetén a fennmaradó időszakra vonatkozó, a Felhasználó által már kifizetett Szolgáltatási díj időarányos kifizetésétől eltekintenek a felek. A fennmaradó összeget a kisebb csomagra vonatkozó Szolgáltatási díjnak megfelelően időarányosan az előfizetési időszak meghosszabbítását egyeztetik a Felek írásban. Az új fordulónap ebben az esetben tehát változik.
7.8.5. Csomagváltás lehet nagyobb, vagy kisebb csomagra is. Kisebb csomagra való váltás esetén a csomaghoz tartozó korlátozások lépnek életbe.
7.8.6. Ha a tényleges feliratkozók száma aktuálisan nagyobb, mint a kiválasztott (kisebb) csomagban, akkor a Felhasználónak csökkentenie kell a feliratkozók számát.
7.8.7. Ha a tényleges feliratkozók száma aktuálisan nagyobb, mint a kiválasztott (kisebb) csomagban, és ha van hírlevél feliratkozó űrlap valamelyik címlistához, akkor feliratkozás arra a címlistára nem lesz lehetséges. Ebben az esetben egy feliratkozás indításakor figyelmeztető hibajelzést fog kapni a feliratkozó, a Felhasználó pedig egy email figyelmeztetést kap a sikertelen feliratkozásról.
 
7.9. Szolgáltatás korlátozása
7.9.1. Szabálytalan felhasználás és késedelmes fizetés esetén a szolgáltató korlátozhatja a hozzáférést. 
 
7.10. Visszaaktiválás
7.10.1. Korlátozás feloldása minden alkalommal 4.000,- Ft-os különeljárási díjjal történhet.
 
7.11. Egyedi csomag
7.11.1. A weboldalon megjelenített díjfizetéses csomagokon kívül van lehetőség egyedi csomag használatára is.
7.11.2. Egyedi csomag igénylése esetén a weboldalon elhelyezett Egyedi csomag ajánlatkérés opció választásával kezdeményezhető.
7.11.3. Egyedi csomag igénylés esetén az alábbi adatokat kell megadni:
Név,
Telefonszám,
E-mail cím,
E-mailek maximális száma
Havi hány alkalommal szeretne hírlevelet küldeni?
Az űrlap elküldésével a rendszer értesíti a Szolgáltatót, aki a megadott elérési adatok alapján felkeresi az Érdeklődőt.
7.11.4. Egyeztetés után, ha az érdeklődő elfogadja az egyedi csomag ajánlatot, akkor a Szolgáltató létrehozza az egyedi csomagot, felkéri az Érdeklődőt, hogy regisztráljon bármelyik díjfizetéses csomagra, majd a regisztrációt követően az egyedi csomagot állítja be a Felhasználó számára.
 

8. Kizáró okok

8.1. Felek közötti szerződést kizáró okok és következményeik:
Ha a Szolgáltató a jelen Szerződésben foglaltak alapján a hozzáférési adatokat nem adja meg a Felhasználónak 48 órán belül. Ebben az esetben a kifizetett szolgáltatási díjat a Felhasználó követelheti a Szolgáltatótól.
A Felhasználó a regisztrációkor megadott nyilatkozatait (jelen szerződés 2.1.10. és 2.1.11. pontjai, továbbá a 6.4.2. és 6.4.3. pontjai) nem tartja be a szerződés létrejöttét követően, a szolgáltatást a Szolgáltató azonnali hatállyal szüneteltetni köteles. Ebben az esetben a Szolgáltató email formájában felszólítja a Felhasználót, hogy a szerződés szerint járjon el. Amennyiben a Felhasználó a felszólítás ellenére nem reagál 72 órán belül, vagy ráutaló magatartásával ellentétes cselekvéseket tesz, a szerződés azonnali felmondásra kerülhet a Szolgáltató részéről. A Szolgáltató a Felhasználó által kezelt adatokat gépi kóddal értelmezhető formában (xls, csv) elküldi emailben és az adatbázisából törli azokat. Ebben az esetben a kifizetett szolgáltatási díj fennmaradó részéről a Felhasználó lemond a Szolgáltató javára.
Nem rendeltetésszerű használat kizáró ok.
A rendszer feltörésére, a rendszerbe történő illetéktelen belépés, az adatokkal való visszaélés kizáró ok.
A Szolgáltató tudomására jutott ipari kémkedés, know-how ellopására, illetéktelen felhasználására tett kísérlet kizáró ok.

9. Felmondás

9.1.1. A Szolgáltatói szerződés mindkét fél részéről bármikor felmondható 30 naptári napos felmondási idővel.
9.1.2. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal felbontható a szerződés. Súlyos szerződésszegés lehetséges esetei:
A jelen szerződésben foglaltak egyértelmű, szándékos figyelmen kívül hagyása.
Jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása, kiemelten az adatvédelemmel kapcsolatos visszaélésekre vonatkozóan.
A hírlevélküldő rendszerrel szembeni bármilyen adatlopási kísérlet, valamint a rendszer ellen elkövetett bármilyen feltörésre vonatkozó kísérlet.
A Felhasználtól a Szolgáltató irányába történő bármilyen fenyegetés, üzleti etikai vétség esetén.
A Szolgáltatótól a Felhasználó irányába történő bármilyen fenyegetés, üzleti etikai vétség esetén.
9.1.3. Felmondás vagy a szerződés egyéb esetben történő megszűnése esetén Szolgáltató Felhasználó adatait a szerződés megszűnésének napjától kezdve további 15 napig tárolja, a 15 nap letelte után az adatok törlésre kerülnek. Kérésre az adatokat a 15 napon belül Felhasználónak kiadjuk.
9.1.4. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti. Amennyiben a felhasználó a jogsértést nem szünteti be 8 napon belül, Szolgáltató a szerződést felmondhatja.

10. Továbbértékesítési megkötések

10.1.1. A Felhasználó a szoftvert csak saját marketing tevékenységére használhatja fel. A szoftver szolgáltatásait saját ügyfelei számára nem értékesítheti tovább.
10.1.2. Amennyiben saját ügyfelei számára szeretné egy előfizetésen belül továbbértékesíteni a szolgáltatást, ügynöki szerződést kell kötnie a Szolgáltatóval.
10.1.3. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó saját ügyfelei számára értékesíti tovább a szolgáltatást, és nincs a felek között ügynöki szerződés, akkor a Szolgáltatónak joga van a szolgáltatást szüneteltetni a Felhasználóval szemben. A szolgáltatás mindaddig korlátozott lesz, amíg az ügynöki szerződést a Felek nem köti meg, illetve az ügynöki szerződésben foglaltaknak megfelelő továbbértékesítés, ügynöki szerződés megkötéséig történő díjak kifizetésre nem kerülnek.

11. Szerzői jogok

11.1.1. A szoftvert szerzői jogi törvények védik.
11.1.2. Felhasználó a szoftvert nem értékesítheti tovább, nem adhatja át egyéb kereskedelmi felhasználásra a szerzői jogok értelmében.
11.1.3. A Felhasználó felelős minden általa vagy megbízottja által elkövetett olyan cselekményért, amely a szoftver jogosulatlan felhasználásának tekinthető.
11.1.4. A szoftver forráskódja a Felhasználó részére nem hozzáférhető. Sem Felhasználó, sem megbízottjai nem jogosultak visszafordítani, visszafejteni a Szoftver forráskódját. Felhasználó, ha a forráskód feltörésére utaló jeleket észlel, köteles haladéktalanul Szolgáltatót értesíteni.
11.1.5. A Szoftver kizárólagos jogtulajdonosa a Szolgáltató ezennel hozzáférést biztosít Felhasználó számára a fenti szoftver használatához, de a szoftver tulajdonjogát nem ruházza át. 
11.1.6. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szoftver feltörésére irányuló, vagy jogsértő tevékenység esetén Felhasználó hozzáférését korlátozza, illetve megszüntesse.

12. Kötelezettségek, felelősségek

12.1. Felhasználó kötelezettségei
12.1.1. A Felhasználó köteles Szolgáltatónak szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani.
12.1.2. Felhasználó kötelezően betartandónak fogadja el a hatályos törvényeket és jogszabályokat, és harmadik fél érdekeit, jogait nem sérti meg.
12.1.3. Felhasználó jogosult saját címlistát importálni, illetve a szoftver segítségével saját címlistát építeni, de nem importálhat vásárolt címlistát. Vásárolt címlista használata a szerződés azonnali felmondását és az esetleges okozott kár áthárítását vonhatja maga után, kivéve, ha a vásárolt címlistával kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartja, különös tekintettel az adatvédelemmel kapcsolatos előírásokra.
12.1.4. Üzleti titok. Felhasználó kötelezi magát a tudomására jutott üzleti titkok védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére
 
12.2. Szolgáltató kötelességei
12.2.1. Szolgáltató köteles a Szolgáltatást a tőle elvárható legmagasabb minőségben és gondossággal szolgáltatni. 
12.2.2. Üzleti titok. Szolgáltató kötelezi magát a tudomására jutott üzleti titkok védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére.
 
12.3. Szolgáltató felelőssége
12.3.1. A Szoftver a Felhasználó számára biztosítja jelen szerződésben meghatározott online szolgáltatásként bérelhető Hírlevél Küldő Rendszer működését.
12.3.2. Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást nem tudja tartani, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.
12.3.3. Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a jelen szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.
 
12.4. Felelősségkorlátozás
12.4.1. Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.
12.4.2. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a Szoftver az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.
12.4.3. Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Szoftver szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.
12.4.4. A Szolgáltató szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.
12.4.5. Karbantartási célból a Szolgáltató üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Szoftverébe bejelentkezni. Szolgáltató a rendszerbe bevitt adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki kivéve, ha erre törvény kötelezi.

13. Kellékszavatosság

13.1.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv, továbbá digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
13.1.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:
digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;
digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.
13.1.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
13.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kijavítására vagy kicserélésére vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.
13.1.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a szerződést megszüntetni, ha
a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
Szolgáltató a - Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;
ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;
a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
13.1.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
13.1.7. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos digitális szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.
13.1.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
13.1.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
13.1.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
13.1.11. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
13.1.12. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
13.1.13. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
13.1.14. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén, ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Felhasználó megszüntetheti a szerződést.
13.1.15. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.
13.1.16. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.

14. Elállási/felmondási jog

14.1.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
14.1.2. Ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
14.1.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.
14.1.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
14.1.5. Az elállás/felmondás elfogadása után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás/felmondás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatás díjat és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére.
14.1.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést - a Felhasználó teljesítés megkezdését követő felmondása esetén köteles a Szolgáltató által a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni.
 
14.2. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.
 
14.3. Az elállás/felmondás joghatásai
14.3.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
14.3.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
14.3.3. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

15. Adatvédelem

15.1. Szolgáltató adatvédelmi kötelezettségei
15.1.1. A Szolgáltató köteles a Felhasználók által megadott személyes adatok védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi megismeréstől megfelelő technikai megoldásokkal megvédeni.
15.1.2. A Szolgáltató a Felhasználók által megadott személyes adatainak védelméről az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el.
15.1.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználók kezelésében álló személyes adatok adatfeldolgozói kötelezettségeit ellátni. Köteles a Felhasználók, mint adatkezelők által kezelt személyes adatok védelméről gondoskodni, az illetéktelenek általi megismeréstől megfelelő technikai megoldásokkal megvédeni.
 
15.2. Felhasználó adatvédelmi kötelezettségei
15.2.1. A Felhasználó köteles az általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartani.
15.2.2. A Felhasználó köteles az általa kezelt személyes adatok jogszerűségét igazolni, ha arra a Szolgáltató, Érintett, vagy Hatóság felkéri.
15.2.3. A Felhasználó köteles az általa kezelt személyes adatok jogszerű kezeléséhez szükséges tájékoztatást megadni az Érintettek számára.
 
15.3. Felek közötti adatvédelmi megállapodás
15.3.1. Jelen Szerződés keretében az összes olyan természetes személyek adatkezelésével összefüggő tevékenységre vonatkozik, mely során az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) az adatkezelési tevékenység során a Felhasználó adatkezelő a Szolgáltató adatfeldolgozó minőségben vesz részt
b) az adatkezelési tevékenység során a Szolgáltató adatkezelő a Felhasználó adatfeldolgozó minőségben vesz részt
c) az adatkezelési tevékenység során a Felhasználó és a Szolgáltató közös adatkezelő minőségben vesznek részt
15.3.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
15.3.3. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatálya alá eső adatkezelések tekintetében betartják az EU és az EU tagállamainak adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseit, valamint gondoskodnak arról, hogy a minden az adatkezelésbe bevont alkalmazottjuk és további adatkezelők szintén betartsák ezen rendelkezéseket, valamint vállalják, hogy ezen megfelelést rendszeresen ellenőrzik.
15.3.4. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatálya alá eső adatkezeléseket jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon végzik.
15.3.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az egyik fél adatkezelő minőségben ad át adatokat az adott adatkezelés során adatfeldolgozó minőségben bevont másik fél számára, úgy az adatfeldolgozó fél a tevékenység során kapott adatokat, információkat és dokumentumokat kizárólag az adatkezelő féltől kapott dokumentált utasításokkal összhangban jogosult összegyűjteni, feldolgozni vagy felhasználni, ideértve a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez való átadását is, kivéve, ha erre az EU vagy az adatfeldolgozó fél illetékessége szerinti tagállam jogszabályai kötelezik. Ebben az esetben az adatfeldolgozó fél köteles az adatkezelő felet ezen jogszabályi előírásról az adatfeldolgozást megelőzően tájékoztatni, kivéve, ha a jogszabály az ilyen információ átadását fontos közérdekből tiltja.
15.3.6. Az 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatfeldolgozó fél a kézhez vett adatokat, információkat és dokumentumokat kizárólag az adatkezelő féltől kapott előzetes írásbeli engedély alapján reprodukálhatja. A fenti rendelkezés nem vonatkozik az adatok rutinszerű, biztonsági mentés céljából történő mentésére.
15.3.7. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy kizárólag olyan munkatársakat és további adatfeldolgozókat vonnak be az ezen Szerződés hatálya alá eső adatkezelésekbe, akik - a tevékenységükre vonatkozóan - kötelesek vagy kötelezettséget vállaltak a titoktartásra vagy jogszabályi titoktartási kötelezettség hatálya alatt vannak, és akik útmutatást kaptak az adatkezelési tevékenységükből eredő kötelezettségeikről, valamint az útmutatók és az adatkezelés céljának megfelelő meglevő kötelezettségekről. Felek vállalják, hogy kérésre kötelesek a másik fél számára bizonyítani ezen kötelezettség teljesítését a megfelelő dokumentumok bemutatásával.
15.3.8. A 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatfeldolgozó fél köteles biztosítani azt, hogy az irányítása alatt álló - személyes adatokhoz hozzáférő - minden személy és adatfeldolgozó fél az adatkezelést kizárólag az adatkezelő féltől kapott útmutatások szerint végezze el, kivéve, ha erről az EU vagy valamely Tagállam jogszabályai eltérően rendelkeznek 
15.3.9. A 14.3.2.3 szerinti adatkezelések során az adatkezelő fél fenntartja az átfogó jogot arra, hogy az adatkezelés jellegére, mértékére és módszereire vonatkozó útmutatást megadjon, a jelen Szerződésben foglaltak, valamint az adatkezelő fél által a továbbiakban megadott egyedi útmutatások szerint. Az útmutatás megadására vonatkozó jog kiterjed - az adatfeldolgozáson túlmenően - különösen az adatok javítására, törlésére vagy az adatfeldolgozás megtiltására. Általánosságban véve, az útmutatásokat írásban kell megadni. Indokoltan sürgős esetekben, az útmutatásokat szóban is meg lehet adni. Az adatfeldolgozó fél köteles az útmutatások kézhez vételét haladéktalanul írásban visszaigazolni. 
15.3.10. Amennyiben a 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatfeldolgozó fél azon a véleményen van, hogy az adatkezelő fél útmutatásai ellentétesek az EU vagy az EU tagállamainak adatvédelmi jogszabályi előírásaival, abban az esetben köteles erről az adatkezelő felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Igazolt jogszabálysértés esetén, az adatfeldolgozó fél jogosult az adott útmutatás végrehajtását felfüggeszteni. Ezen túlmenően, az adatfeldolgozó fél jogosult az adott útmutatás végrehajtását mindaddig felfüggeszteni, amíg az adatkezelő fél felhatalmazott munkatársa írásban nem erősíti meg ezen útmutatást, vagy amíg nem tisztázódik az útmutatás jogi alkalmazhatósága. 
15.3.11. Az adatok feldolgozása és felhasználása kizárólag az Európai Unió valamely Tagállamában, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás valamely Tagállama területén történhet. Az adatok bármely harmadik országba történő átadása kizárólag az Adatkezelő által meghatározott feltételek szerint történhet. A felek az adatok feldolgozását és felhasználását üzleti telephelyeiken végzik. Az adatok magánlakásban történő feldolgozása vagy felhasználása tilos.
15.3.12. Kötelezettségek az érintettek jogaival összefüggésben
15.3.13. Felek vállalják, hogy az adatalanyok a személyes adataik gyűjtésével, feldolgozásával vagy felhasználásával, továbbá az ehhez kapcsolódó jogaival kapcsolatos utasításaikat, igényeiket és kérdéseiket a felek bármelyike felé jelezhetik.
15.3.14. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy függetlenül attól, hogy milyen minőségben vesznek részt adott adatkezelés(ek)ben (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a kapcsolódó adatkezelések adatkezelője által adott útmutatások keretein belül segítik az adatalanyok jogainak érvényesítése terén, különösen az információkkal, a személyes adatok elérésével kapcsolatban, az adatfeldolgozás javításával, törlésével, és az ezzel kapcsolatos korlátozásokkal és értesítésekkel, az adathordozhatósággal, ellentmondással, automatikus egyedi döntéshozatallal, ideértve a profilalkotást és a személyes adatokkal kapcsolatos érintettek felől érkező megkeresések kezelését. Amennyiben az érintetti megkeresés nem az adatkezelőhöz érkezik, úgy felek vállalják, hogy az adatkezelésért felelős adatkezelőt a megkeresésről és annak részleteiről haladéktalanul írásban tájékoztatják.
15.3.15. Ezen túlmenően a felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az adatalany vagy valamely harmadik fél állítása szerint jogait megsértették vagy jogait érvényesíti vagy a felek közül valamelyik ellen további követeléssel él jelen Szerződés hatálya alá eső adatkezelésekkel összefüggésben.
15.3.16. Adatvédelmi incidensek kezelése
15.3.17. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Szerződés hatálya alá eső adatkezelések kapcsán egyéni jelleggel nyilvántartást vezetnek az adatvédelmi incidensekről, melyet kérés esetén haladéktalanul a másik fél vagy a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsájtanak.  
15.3.18. Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni az ezen Szerződés hatálya alá tartozó adatkezelések kapcsán bekövetkező adatvédelmi incidensekről, mind incidens bekövetkeztének gyanúja, mind bizonyosság szerzés esetén. Ezt követően a felek haladéktalanul megkezdik az incidens közös kivizsgálását és értékelését, szükség esetén haladéktalanul eleget tesznek tájékoztatási kötelezettségüknek, mind az illetékes felügyeleti hatóság, mind az érintettek irányába. 
15.3.19. Ezen túlmenően a felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben az adatalany vagy valamely harmadik fél állítása szerint jogait megsértették. Az ilyen bejelentést adatvédelmi incidensre utaló gyanúként kell kezelni és haladéktalanul megkezdeni annak kivizsgálását.  
15.3.20. Az adatkezelés biztonsága
15.3.21. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy az előzetesen felmért kockázat mértékének megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében szükséges minden technikai és szervezeti intézkedést megtesznek, és ennek során figyelembe veszik a rendelkezésre álló legfejlettebb eszközöket és eljárásokat, a megvalósítás költségeit, és az adatfeldolgozás jellegét, mértékét, összefüggéseit és céljait, az egyes kockázati tényezőket, valamint a természetes személyek jogainak és szabadságainak tiszteletben tartását. Ezek körébe tartoznak a belépések ellenőrzése, a felhasználói ellenőrzés és irányítás, a hozzáférés irányítása, az input ellenőrzése, a munkavégzés ellenőrzése, a rendelkezésre állás valamint a cél szerinti elkülönítés, és többek között a helyzetnek megfelelően, a személyes adatok pszeudonímával való helyettesítése és titkosítása, a titoktartás, adatbiztonság, a különböző rendszerek és szolgáltatások rendelkezésre állásának és megbízhatóságának folyamatos biztosítása, a személyes adatok rendelkezésre állásának helyreállítására és azok elérhetőségére való folyamatos képesség, mégpedig időben, valamely fizikai vagy technikai incidens esetén valamint a technikai és szervezeti intézkedések rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére irányuló eljárások megléte az adatfeldolgozás biztonságának garantálására. 
15.3.22. Felek megállapodnak, hogy a felek által megtett technikai és szervezeti intézkedésekről, illetve a felek által alkalmazandó ellenőrzési intézkedésekről szóló további tájékoztatást és azok igazolására szolgáló dokumentációt kérés esetén haladéktalanul írásban a másik fél vagy a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsájtanak. 
15.3.23. Felek vállalják, hogy a 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatkezelő fél jogosult - akár saját alkalmazottai vagy az adatkezelő fél által megbízott más ellenőr bevonásával - meggyőződni arról, hogy a személyes adatokat, dokumentumokat és információkat az adatfeldolgozó fél mindenkor megfelelően dolgozza-e fel, így az adatfeldolgozást megelőzően is megfelelő eljárásai vannak-e. 
15.3.24. Felek vállalják, hogy a 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatfeldolgozó fél normál nyitva tartása alatt bármikor, és különösen az adatfeldolgozást megelőzően, rendszerint három munkanappal megelőzően, valamint sürgősség esetén előzetes bejelentés nélkül is, az adatkezelő fél jogosult az adatfeldolgozó félnél egyedi ellenőrzéseket végezni. Az ilyen ellenőrzések során megfelelően tiszteletben kell tartani az adatfeldolgozó fél más ügyfeleinek érdekeit. 
15.3.25. Amennyiben bármelyik fél további adatfeldolgozókat von be ezen Megállapodás hatálya alá eső adatfeldolgozási feladatok elvégzésébe, a jelen Megállapodásban szereplő adatvédelmi kötelezettségek alkalmazandók ezen másik adatfeldolgozó tekintetében is szerződés alapján vagy az EU vagy az EU tagállamainak jogszabályai alapján, különösen abban a tekintetben, hogy megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések megtételére olyan módon, hogy az adatfeldolgozás összhangban legyen a jelen Megállapodás rendelkezéseivel és az EU vagy az EU Tagállamainak adatvédelmi jogszabályai rendelkezéseivel. A megfelelés ellenőrzése és a garanciák megszerzése a további adatfeldolgozót bevonó felet terheli a további adatfeldolgozó fél bevonását megelőzően. A további adatfeldolgozó felet bevonó fél köteles kérésre az ilyen további adatfeldolgozó által aláírt írásbeli kötelezettségvállalás és egyéb garanciák egy másolati példányát a másik fél számára megküldeni. Amennyiben az ilyen további adatfeldolgozó nem teljesíti az adatvédelmi kötelezettségeit, a további adatfeldolgozót bevonó fél továbbra is teljes körű felelősséggel tartozik a másik fél számára a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért.
15.3.26. A 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatkezelő fél jogosult bármikor kellő ok alapján megtiltani az adatfeldolgozó fél által bevonásra szánt vagy bevont további adatfeldolgozó bevonását, különösen abban az esetben, ha az adatfeldolgozó fél vagy az az általa bevont további adatfeldolgozó cég megszegi szerződéses kötelezettségeit, jogi kötelezettségeit és szabályait. 
15.3.27. A 14.3.2.3 pont szerinti adatkezelések során az adatfeldolgozó fél jogosult az adatkezelő felet előzetesen tájékoztatni további adatfeldolgozó bevonásának szándékáról, további adatfeldolgozó bevonása ilyen esetekben csak az adatkezelő fél előzetes írásos engedélyével történhet.

16. Technikai támogatás

16.1.1. Szolgáltató az alábbi segítséget nyújtja a szoftver használatához:
2 munkanapon belüli e-mailes segítségnyújtás
telefonos hibabejelentő munkaidőben
7x24 órás támogatás külön díj ellenében kérhető, jelen szerződés nem tartalmazza

17. Egyedi fejlesztés

17.1.1. Felhasználó kérésére a rendszer egyedi fejlesztésére is van lehetőség, melynek díja a Szolgáltató mindenkori web programozási óradíja szorozva a ráfordított órák mennyiségével. A módosítások elszámolása megkezdett óránként történik. Egyedi modul használatba vétele a havidíjat befolyásolhatja.

18. Egyéb rendelkezések

18.1.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
18.1.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
18.1.3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
18.1.4. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a külső linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.
 
Kecskemét, 2023. február 28.

Elérhetőségeink


Felkeltettük érdeklődésedet, vagy kérdésed van? Hívj minket vagy küldj e-mailt!

+36 (21) 2000-991

(Munkanapokon 8:30 és 16:30 közt hívható)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 12.

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.
 

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a tájékoztató a mailhook.hu weboldal „sütijeire” vonatkozik.
 

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.
 

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A “sütik” kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.
 

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:
 
- Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
- Állandó „sütik”, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.

Harmadik féltől származó „sütik”:
Ezeket harmadik fél helyezi el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:
Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
 
Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:
Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)
 
Funkcionális „sütik”:
E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.
 
Célzott vagy reklám „sütik”:
Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.
 

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.
 

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:
 
- A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
- A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
- Az ön által kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve).
- Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
- Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
- A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
- Geotargeting

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.
 
Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.
 

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.
 
- A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
- Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:
Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:
 
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies
 
A mailhook.hu weboldalon alkalmazott “sütik”:
 
Elengedhetetlen “sütik”:

Cookie neve Lejárata Leírás Több információ
mailhook 24 perc A mailhook cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: 83m0gcq3o4mgdarjioql3sa2bj). Működéshez szükséges technikai információk vannak benne.  
enableCookieUsingByUser 24 perc Ez a süti azt figyeli, hogy a sütikkel kapcsolatos tájékoztatást elfogadta-e a felhasználó.  
 
 
Google által biztosított “sütik”:
A _ga, _gat és _gid a Google Analytics által leggyakrabban használt sütik, melyek segítségével a Google Analytics, mint szolgáltatás, a webhely tulajdonosa számára információt tud nyújtani és statisztikát tud készíteni webhelyének forgalmáról – pl.: adott időközönként mennyi felhasználó látogatja a webhelyet, milyen oldalakat tekintenek meg, mennyi ideig böngésznek, stb. Mindhárom cookie-név a Google Universal Analyticshez kapcsolódik.
 
 
Cookie neve Lejárata Leírás Több információ
_ga 90 nap A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.597554564.1612452645). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, de ezt a webhelyek tulajdonosai tetszés szerint módosíthatják. Cookiepedia: _ga
_gid 1 nap A _gid cookie-val kapcsolatban részletes információ a Google-tól nem érhetők el. Úgy tűnik, hogy minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.1975356659.1612452645). Felhasználása a _ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 24 óra után lejár. Cookiepedia: _gid
_gat 1 perc A _gat cookie a Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 1 perc után lejár. Cookiepedia: _gat
 
 
Facebook által biztosított “sütik”:
 
A cookie-k megkönnyítik a Facebook számára a Facebook-termékek szolgáltatását, védelmét és továbbfejlesztését, például a tartalmak személyessé tételével, a hirdetések személyre szabásával és mérésével, valamint a biztonságosabb használat megteremtésével.
 
Cookie neve Lejárata Leírás Több információ
_fr 90 nap Az _fr süti segítségével megjeleníthetők és mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. Facebook cookies
 
Barion online fizetési rendszer által biztosított sütik:
Cookie neve Lejárata Leírás Több információ
ba_vid 1,5 év Célja a bankkártyás csalások kiszűrése a használt eszköz digitális ujjlenyomata és az Ön böngészési szokásai alapján. A süti használata a csalók felismeréséhez szükséges. A süti azt biztosítja, hogy az Ön böngészési szokásaiból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználtól származnak.
Értékként egy, a Barion által meghatározott karakterláncot kap (pl.: 684e3f4a-0e78-4804-829e-18a4324c3b9b).
Barion süti tájékoztató
__cfduid fél évig Egy népszerű védelmi szoftver, a CloudFlare működéséhez elengedhetetlen, tehát biztonsági okokból alkalmazzuk, hogy védjük a szervereinket, így a te pénzed és adataidat is. Mindezt anonimizáltan tesszük, nem továbbítunk személyes adatot a CloudFlare-nek. E nélkül a Barion nem képes működni vagy hibásan működik. Barion süti tájékoztató
_ga 2 évig A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.597554564.1612452645). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, de ezt a webhelyek tulajdonosai tetszés szerint módosíthatják. Cookiepedia: _ga
_gid 24 óra A _gid cookie-val kapcsolatban részletes információ a Google-tól nem érhetők el. Úgy tűnik, hogy minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.1975356659.1612452645). Felhasználása a _ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 24 óra után lejár. Cookiepedia: _gid