Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL KÜLDÉSRŐL
 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) a legmesszebb menőkig gondoskodik a személyes adatok jogszerű és biztonságos adatkezeléséről. E tájékoztató célja, hogy a hírlevelére feliratkozók – akik a feliratkozás révén Érintetté válnak, a feliratkozás és így a személyes adataik megadása előtt – megfelelő információkat kapjanak személyes adataik kezeléséről.

Az Adatkezelő és a webhely azonosítása

A jelen tájékoztató és az általa fenntartott webhely tartalmáért a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) felelős.
Székhely:  Kecskemét, Piaristák tere 8.
Képviselő: Ramháb Mária igazgató
A képviselő elérhetősége: ramhab.maria@kjmk.hu, 75/500-555
Adószám: 15336158-2-03
E-mail:  kjmk@kjmk.hu
Telefonszám: 76/500-550
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: Lukács Mária
E-mail: lukacs.maria@kjmk.hu
Telefonszám: 76/500-552
 
A webhely elérhető a http://www. bacstudastar.hu internetcímen, a hozzá tartozó weboldalakkal és aloldalakkal együtt.
 
Az Adatkezelő a hírlevél küldés során a vonatkozó jogszabályok, de különösen az alábbiak szerint jár el:
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 

A hírlevélre feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

 
Az Adatkezelő hírlevélben tájékoztatja az arra feliratkozókat programjairól, újdonságairól, eseményeiről.
A hírlevélre vagy a beiratkozás során, vagy az Adatkezelő honlapján (www.bacstudastar.hu) lehet feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre az Adatkezelő hírleveleket küldjön.
A hírlevélre történő feliratkozás kizárólag erre a szolgáltatásra vonatkozik.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a feliratkozástól kezdődően, a hírlevélről való leiratkozásig tart.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei
Ez esetben az Érintett nem kap hírlevelet intézményünktől.

Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár által a Rendelet és a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján készített Adatkezelési tájékoztató, amely az adatkezelésről és az Érintett jogairól szóló alapvető információkat tartalmazza.
Az Adatkezelési tájékoztató a könyvtár kölcsönzési pontján, illetve honlapján tekinthető meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk

Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok védelme érdekében, hogy meg­akadályozza a személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülését, eltűnését, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válását.

Az Érintett jogai

A Rendelet értelmében az Érintett az a természetes személy, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli.
Az Érintett
  1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adat­kezelésről szóló tájékoztatást, valamint a személyes adataihoz való hozzáférést,
  2. kérelmezheti az adatok helyesbítését,
  3. kérelmezheti az adatok törlését.

Leiratkozás a hírlevélről

Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről  az Adatkezelő következő e-mail címére küldött levéllel: tajekoztatas@kjmk.hu
 
A leiratkozást követően a hírlevél-küldéssel kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, továbbá élhet adathordozási és tiltakozási jogával.
Az Érintett az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel az Adatkezelő illetékes megbízottjához fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Név: Lukács Mária
e-mail: lukacs.maria@kjmk.hu
telefon: 76/500-552

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a hírlevél küldés során a jelen tájékoztatóban, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A jelzett tájékoztatókban leírt szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos jogszabályokban kötelezően előírt feltételeknek.
Az Adatkezelő joga a jelen tájékoztató megváltoztatása. Az Adatkezelő a honlapján közzétett közleményben tájékoztatja az Érintetteket a bekövetkező változásokról.
 
Kecskemét, 2018. május 25.
 
                                                                                            Ramháb Mária
                                                                                    megyei könyvtárigazgató
                                                                                                főtanácsos
Powered by MailHook